Doporučujeme:
Vitajte, môžete sa Prihlásiť aleboZaregistrovať

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

I. PREDMET

1.1. Predmetom týchto všeobecných dodacích podmienok (ďalej len vdp) je dodávka materiálu a služieb od našej firmy. Bližšia špecifikácia požadovaného materiálu (ďalej len tovar) ako aj termíny dodania budú spresnené v jednotlivých zmluvách, resp. objednávkach, faktúrach.
Žiadne iné osobitné podmienky nemajú prednosť pred vdp pokiaľ nie sú písomne akceptované predávajúcim. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto vdp a to v prípade ak dôjde k zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Zmenu podmienok, ich doplnenie a nadobudnutie účinnosti zmien predávajúci vyhlási vhodným spôsobom.
1.2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar v potvrdenej objednávke kupujúcemu dodať v požadovanom množstve a kvalite a kupujúci sa zaväzuje dohodnutý tovar odobrať a riadne a včas zaň zaplatiť.
1.3. Tieto vdp tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, zmluvy alebo potvrdenej objednávky, resp. faktúry ( ďalej len zmluva).
II. KÚPNA CENA

2.1. Kúpna cena na objednaný tovar bude stanovená dohodou zmluvných strán, na konkrétny objednaný tovar. Cena je stanovená podľa medzinárodných pravidiel INCOTERMS 2000, kde sú riešené aj záležitosti prepravy, prepravných obalov a zabezpečovacích zariadení.
2.2. Prechod vlastníckych práv tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnom rozsahu.
2.3. Kupujúci je povinný do zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar sa o tento starať, chrániť pred poškodením alebo odcudzením.
2.4. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením ceny tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo znovu získania držby resp. reexportu tovaru. Náklady znovu získania držby a reexportu tovaru idú na účet kupujúceho. Kupujúci zaviaže tretie osoby povinnosťou rešpektovať toto právo predávajúceho.


III. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

3.1. Predávajúci bude avizovať pripravenosť tovaru na expedíciu faxom alebo telefonicky a kupujúci sa zaväzuje tento tovar odobrať do 24 hodín od avíza zásielky.
3.2. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu, ak je kupujúci v omeškaní s platbou ceny tovaru.
3.3. Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek platbu pre predávajúceho alebo zadržať tovar, ktorý sa má vrátiť predávajúcemu alebo jednostranne započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu.
3.4. Z platby ceny tovaru nebude zrazená žiadna suma. Všetky bankové poplatky znáša kupujúci s výnimkou poplatkov vyrubených bankou predávajúceho.
3.5. Čiastočné dodávky tovaru sú prípustné.
3.6. Ak sa kupujúci zaviaže zabezpečiť prepravu tovaru kupujúci je povinný tovar prevziať od predávajúceho najneskôr do piatich (5) dní odo dňa obdržania avíza od predávajúceho.
3.7. Ak kupujúci poruší predchádzajúci odsek 3.6. predávajúci je oprávnený odoslať tovar na náklady a riziko kupujúceho alebo uskladniť tovar na náklady a riziko kupujúceho v sklade predávajúceho alebo v sklade tretej osoby. V prípade uskladnenia tovaru v sklade predávajúceho je predávajúci oprávnený vyúčtovať skladovacie náklady kupujúcemu vo výške 5,- EUR za každú začatú tonu tovaru, za každý začatý deň skladovania. V prípade skladovania tovaru v sklade tretej osoby, je predávajúci oprávnený kupujúcemu naúčtovať skladovacie náklady účtované treťou osobou.V prípade uskladnenia tovaru iných osôb, alebo firiem v areály sa účtujú skladovacie náklady vo výške 5,- EUR za každú začatú tonu tovaru, za každý začatý deň.
3.8. Predávajúci predáva tovar vyrobený podľa medzinárodne uznávaných štandardov pre rozmerové, mechanické a fyzikálne charakteristiky. Tieto štandardy spolu s akýmkoľvek dodatočnými požiadavkami kupujúceho musia byť stanovené v zmluve. Povrchová kvalita tovaru má vyhovovať potrebám špecifického vzhľadu a vyhotoveniam tovaru požadovaného pre jeho obvyklé konečné použitie v súlade špecifikami stanovenými v zmluve.


IV. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

4.1. Nebezpečenstvo škody na tovare sa riadi paritou podľa INCOTERMS 2000.
4.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu.


V. CHYBY TOVARU, REKLAMÁCIA, NÁROKY Z CHÝB

5.1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa množstva a kvality tovaru musia byť uplatnené bez zbytočného odkladu pri jeho prevzatí.
5.2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prevzatí a o prípadných vadách tovaru upovedomiť bez zbytočného odkladu predávajúceho, a to písomnou formou alebo faxom a vyzvať ho k účasti na vykonanie kontroly. Ak nie je tovar riadne pripravený na jeho prehliadku predávajúcim, nemá kupujúci žiadny nárok z vád tovaru. Ak reklamovaný tovar nie je k dispozícii na vykonanie prehliadky tovaru, kupujúci nemá nárok na žiadnu reklamáciu vád tovaru.
5.3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru doporučeným listom s priloženými nasledovnými dokumentmi a údajmi: duplikát nákladného listu, číslo príslušnej zmluvy alebo faktúry, identifikačné údaje o tovare (číslo jedinca, rozmery, váha, číslo stavby, číslo zakázky  atď. Ak boli vady tovaru zistené počas prepravy tovaru, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu komerčný zápis potvrdený prepravcom a zapísať výšku škody na tovare do prepravných dokumentov.
5.4. Ak dodá predávajúci kupujúcemu tovar s chybami a ak sa tu jedná o porušenie zmluvy podstatným spôsobom a kupujúci dodrží ustanovenia čl. V bodu 5.2. týchto vdp, má kupujúci právo rozhodnúť sa medzi nárokom na dodanie náhradného tovaru za chybný alebo primeranou zľavou z kúpnej ceny. Tento svoj reklamačný nárok oznámi predávajúcemu písomne do 5 dní od prevedenia kontroly za účasti predávajúceho. Pri kontrole bude spísaný reklamačný protokol.
5.5. Tovar označený kupujúcim ako chybný z dôvodu predpokladanej zodpovednosti predávajúceho musí byť uchovaný oddelene v pôvodnom stave za účelom jeho prehliadky príslušnými zástupcami predávajúceho. Kupujúcemu sa doporučuje prehliadnuť minimálne 10 % dodaného tovaru alebo stavby, ak je na ňom značný počet nezrovnalostí. Kupujúci nie je oprávnený užívať alebo predať reklamovaný tovar bez písomného súhlasu predávajúceho pred úplným vysporiadaním reklamácie.
5.6. Predávajúci nie je zodpovedný za vady na tovare spôsobené a) neštandardným, nekvalifikovaným alebo nevhodným skladovaním, používaním, inštaláciou alebo testovaním tovaru, b) dôvodmi súvisiacimi s montážou s iným neautorizovaným tovarom, c) pokusmi modifikovať alebo opraviť tovar bez predchádzajúcej písomnej autorizácie predávajúceho, d) dôvodmi súvisiacimi s nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo skladovaním alebo e) z akejkoľvek príčiny odlišnej od štandardného používania tovaru.
5.7. Tovar dodávaný v inej ako I.A. kvalitatívnej triede nepodlieha nároku na reklamáciu.
5.8. Ak je tovar podľa zmluvy dodaný ako nebalený alebo nekonzervovaný materiál , predávajúci nezodpovedá za jeho poškodenia  počas jeho prepravy a skladovania
5.9. Uplatnená reklamácia tovaru nie je dôvodom na jeho nezaplatenie v plnom rozsahu alebo dôvodom na odmietnutie prevziať ďalšiu dodávku tovaru od predávajúceho.
5.9.1. Ak kupujúci poruší svoju povinnosť stanovenú v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, zaniká týmto kupujúcemu nárok na reklamáciu tovaru.


VI. VYŠŠIA MOC

6.1. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť – udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán.
6.2. Strana dotknutá udalosťou Vyššej moci je povinná písomne informovať druhú stranu do desiatich (10) dní, pričom dané oznámenie musí byť doplnené potvrdením o takejto udalosti .
6.3. V prípade ak udalosť Vyššej moci trvá menej ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní strany si zachovajú svoje práva a povinnosti podľa zmluvy a čas plnenia takých povinností sa predĺži o dobu trvania takej udalosti Vyššej moci.
6.4. V prípade, že udalosť Vyššej moci trvá viac ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, potom každá zo strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, s účinnosťou od okamihu doručenia takéhoto oznámenia druhej strane a to bez akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škôd, s výnimkou škôd, ktoré s udalosťou Vyššej moci nesúvisia.
6.5. Strana, ktorá nevykoná oznámenie druhej strane podľa odseku 6.4. bude povinná nahradiť druhej strane všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.


VII. SANKCIE

7.1. V prípade nezaplatenia ceny tovaru predávajúcemu v dohodnutej lehote, má právo predávajúci postupovať v zmysle § 369 zákona č. 513/1991 zbierky. Penále za oneskorenie je 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, na základe faktúry vystavenej predávajúcim voči kupujúcemu so splatnosťou v deň nasledujúci po jej doručení kupujúcemu.
7.2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške predmetu zmluvy za každé jednotlivé porušenie, ak kupujúci postúpil alebo akokoľvek obchodoval s nárokmi zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Nárok predávajúceho na náhradu škody v plnom rozsahu tým nie je dotknutý.
7.3. Kupujúci zaplatí zmluvnú pokutu vo výške predmetu zmluvy v prípade porušenia jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia čl. II. bod 2.3. týchto vdp. Týmto nie je nárok predávajúceho na náhradu škody dotknutý
7.4. Predávajúci považuje akékoľvek údaje stanovené v zmluve a akékoľvek informácie alebo dokumenty získané v súvislosti so zmluvou za dôverné a kupujúci je povinný neprezrádzať ich ani k nim neumožňovať prístup v akejkoľvek forme tretej osobe okrem stanovenej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti.


VIII. PREPRAVNÉ OBALY A ZABEZPEČ. ZARIADENIA

8.1. Druh prepravných obalov a zabezpečovacích zariadení volí predávajúci v súlade so sortimentom dodávaného tovaru a predpismi prepravcu.
8.2. Ak sa dodávka tovaru realizuje na drevených paletách predávajúceho („palety“), kupujúci sa zaväzuje na vlastné náklady vrátiť palety predávajúcemu v použiteľnom stave do 30 dní po dodaní tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V opačnom prípade má predávajúci právo kupujúcemu fakturovať kúpnu cenu palety 60,- €/ks bez DPH.


IX. ROZHODNÉ PRÁVO

9.1. Tieto ustanovenia vdp ako aj zmluvy sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky.
9.2. Otázky, ktoré v týchto vdp nie sú upravené vôbec alebo len čiastočne, sa riadia slovenským hmotným právom a to predovšetkým ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník).


X. RIEŠENIE SPOROV

10.1. Všetky spory ktoré vzniknú zo zmluvy - VDP uzavretej s podnikateľskými subjektami, vrátane obcí a iných orgánov štátnej správy a samosprávy, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky Rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D`ARBITRAGE a.s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohoto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prejednať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu od predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu na adrese Štúrova 28, 040 01 Košice v jazyku slovenskom.
10.2. Všetky spory ktoré vzniknú zo zmluvy – VDP uzavretej s fyzickými osobami nepodnikateľmi sa spravujú ustanoveniami zákonov SR v zmysle bodu IX. ROZHODNÉ PRÁVO týchto VDP.
10.3. V prípade porušenia týchto vdp, klient súhlasí s plnou fakturáciou vzniknutých nákladov, sankcií a poplatkov. V takých prípadoch všetky tieto poplatky a / alebo sankcie musia byť zaplatené v plnéj výške, a to do 30 dní.
10.4. V prípade porušenia tejto vdp, klient alebo ktokoľvek konajúci v jeho mene, povinný uhradiť honorár právneho zástupcu, súdne poplatky a všetky ostatné náklady na presadenie tejto dohody.


XI. ODSTÚPENIE A ZRUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY

11.1. V prípade odstúpenia od zmluvy z vôle kupujúceho alebo v dôsledku nesplnenia podmienok tejto zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu 15% z ceny predmetu zmluvy v prípade, ak sa tovar má ešte len zakúpiť alebo vyrobiť, a 50 %  z hodnoty už objednaného, vyrobeného alebo zakúpeného tovaru, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka. Ak ide o tovar objednaný, zakúpený ,alebo vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – tzv. nadštandardný  tovar, je kupujúci povinný zaplatiť 100% hodnoty tovaru.
11.2. Každá zo zmluvných strán môže okamžite písomne odstúpiť od zmluvy ak druhá strana opakovane porušila zmluvu, resp. vdp.
11.3. Zostávajúca časť z ceny sa kupujúcemu vráti do 60 dní od písomného odstúpenia, alebo zrušenia zmluvy.
11.4. Ukončenie zmluvy nadobudne právoplatnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej strane a vzťahuje sa na predmetnú zmluvu s výnimkou takej zmluvy, na základe ktorej už bol tovar odoslaný kupujúcemu.


XII. ZÁVEREČNE USTANOVENIA

12.1 Tieto vdp sú záväzné i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
12.2 Kupujúci podpisom týchto vdp vyjadruje svoj súhlas s týmito vdp a prehlasuje, že nie je v likvidácii, konkurznom, alebo vyrovnacom konaní, a že každú zmenu adresných, inkasných a daňových údajov bez meškania oznámi predávajúcemu. Predávajúci prehlasuje všetky /slovne a písomné/ informácie  od predávajuceho voči tretím osobám za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka č.513/1991 ZZb.v znení neskorších predpisov.
12.3 Akýkoľvek dodatok k zmluve musí byť v písomnej forme potvrdený oboma stranami.
12.4 V prípade ak kupujúci zmarí alebo odoprie doručenie listiny od predávajúceho, považuje sa predmetná listina za doručenú dňom tohto odoprenia alebo zmarenia doručenia.
12.5 Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas k spracovaniu všetkých osobných alebo podnikových údajov, ktoré mu ako kupujúci poskytne . Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponuky a k marketingovým účelom.
12.6 Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VDP, ich obsahu porozumel a sú mu známe dôsledky v prípade ich porušenia.
12.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej doručenia druhej strane a zahŕňa zmluvy a všetky objednávky, kde ešte nedošlo k plneniu.

© 2014 - KOVTEC s.r.o. - Liatinové lavičky